Generalforsamlings Referat 2015

Torsdag den 5. marts kl. 19:00, Ellekrattet 8.
Referent: Gordon Milton, Elleparken 18

Tilstede følgende ejendomme:
Ellekrattet: 6, 8, 10, 12, 16, 18,24, Elleparken: 15, 16, 18, 25, 27
1. Valg af dirigent
Annette Just Elleparken 27, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forgangne år
Ann Ellekrattet 8, aflægger beretning på bestyrelsens vegne.
• 25. november meddeler den daværende formand Dan Iversen, Elleparken 17 at han ønsker at fratræde af personlige årsager.
Vi siger tak til Dan for det store arbejde han har udført de mange år han har været involveret i Ejerlauget Ellekrattets bestyrelse.
Ann overtog formandsposten.
• Antennen er nu endeligt nedlagt og de sidste kabelskabet blev nedtaget i efteråret 2014. Nick der bor op til antenne grunden, rydder op på grunden i den efterhånden noget vilde beplantning.
• Kommunen er gået i gang med en ”renovering” beplantningen i Trørød Park, Hanna Ellekrattet 18, har haft dialog med kommunen og kan kontaktes hvis der er spørgsmål til parken.
• I forbindelse med at antennen blev nedtaget, blev også den forsikring af antennen opsagt i stedet er nu tegnet en ansvarsforsikring.
• Bestyrelsen har valgt at revidere vedtægterne fremfor at tilføje flere allonger.
o Fremsendte er et udkast der først skal godkendes af 2/3 af Grundejerforeningens medlemmer, for dernæst at godkendes af kommunen før de kan blive gældende.
Ingen spørgsmål, beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Bestyrelsen fremlægger revideret regnskab
Kasserer Gordon Milton, Elleparken 18 fremlægger 2014 regnskabet. Det blev godkendt uden anmærkninger.
Ligeledes blev regnskabet for asfaltarbejdet på stikvejen fremlagt. Se vedlagte.
Tilbage betalingen for de involverede grundejere modregnes i kontingentet for 2015.